Regulament oficial de participare

Campania – Un iPhone pentru viață independentă

Obiectivul acestei campanii este acela de a oferi elevilor nevăzători accesul la tehnologie asistivă, smartphone-uri, contribuind astfel la îmbunătățirea calității vieții.

Misiunea pe care ne-am asumat-o este aceea de a dona smartphone-uri elevilor nevăzători din cele 7 școli speciale din România. Suntem convinși că prin mica noastră donație vom adaugă un plus de valoare procesului de învățare și vom susține dobândirea independenței din punct de vedere personal și profesional.

Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Prezenta campanie Un iPhone pentru viață independentă este organizată de Asociația pentru Dezvoltare Urbana, CUI 25066833, număr de înregistrare în registrul Asociațiilor și Fundațiilor 35/A/2009 dosar Tribunalul București nr 150/20.01.2009, cu sediul în Str. Știrbei Vodă, nr. 158, bl.23A, ap.7, sector 1, București, România, telefon 0722.594.485, cont bancar RO42RNCB0072135032030001 deschis la BCR, reprezentată de Dan Patzelt în calitate de președinte și reprezentant legal al organizației menționate mai sus, denumită în cele ce urmează “Organizatorul”.

Regulamentul Campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, online, pe site-ul http://iphone.procivic.ro/regulament, pe toată durata Campaniei.

Campania se va desfăşura conform prevederilor prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

Prin participarea la acestă campanie se prezumă cunoaşterea Regulamentului şi acceptarea acestuia de către Participanţi, care se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor termenilor, condiţiilor şi prevederilor prezentului Regulament.

Potrivit liberei decizii a Organizatorului, campania și conținutul pot fi mediatizate în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare şi / sau cu rol informativ.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să își producă efectele numai după ce au fost comunicate participanților. Modificările vor fi aduse la cunoștința participanților prin afișare pe site-ul http://iphone.procivic.ro.

Art. 2 LOCUL ȘI DATA ORGANIZĂRII CAMPANIEI

Campania se desfășoară online, în perioada 9 martie – 30 aprilie 2020 și va fi comunicată pe pagina de Facebook Tehnologia Equal și pe pagina http://iphone.procivic.ro.

Art. 3 PREMII ACORDATE

8 telefoane iPhone second – hand, asupra cărora Organizatorul nu își asumă nici un criteriu de calitate și nici nu oferă garanție. Acestea au fost donate de către persoane private care au înțeles valoarea tehnologiei asistive inclusă în acestea.

Art. 4. CONDIȚII DE PARTICIPARE

4.1. Pentru a participa la Campanie, participanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele CONDIȚII:

  • să fie copii și adolescenți cu domiciliul sau reședința în România
  • să fie încadrați într-o formă de învățământ public (școală sau liceu)
  • să completeze Formularul de înscriere – textul eseului se va adăuga în câmpul destinat, după completarea datelor de contact
  • aplicația se va completa până la ora 23:59 din data de 30 aprilie 2020 [ TERMEN LIMITĂ EXTINS PÂNĂ PE DATA DE 7 MAI 2020]
  • participantul cedează organizatorului dreptul de folosire necondiționată a textului înscris în concurs
  • să respecte prevederile prezentului Regulament, precum și orice alte indicații date de Organizator în vederea desfășurării în bune condiții a Campaniei.

4.2.. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu valida/acorda premiul unei persoane asupra căreia are suspiciuni de fraudă/înșelăciune.

4.3. Un participant înscris la campanie va primi un singur premiu din partea Organizatorului.

4.4. Limitarea răspunderii – organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:
calitatea premiilor, sunt donații primite de Organizator, smartphone-uri second hand,respectiv nu oferă garanție pentru acestea
înscrierile care nu conțin toate informațiile obligatorii sau nu permit confirmarea identității participantului
înscrierile care conțin informații false ori vădit eronate și care nu îndeplinesc condițiile de validitate

Art. 5. MODUL DE DESFĂȘURARE AL CAMPANIEI

5.1. În cadrul postărilor de pe pagina de Facebook și pe http://iphone.procivic.ro organizatorul va prezenta pe scurt condițiile de participare.

5.2. Lucrările participanților vor fi evaluate de un către un juriu format din 3 persoane care vor fi alese de către Organizator.
Juriul va alege cele mai interesante 8 eseuri.

Tema campaniei – Cum te poate ajuta un smartphone să îți construiești o viață independentă?

Pentru participare este necesară trimiterea unui eseu de aproximativ 400 de cuvinte în care să fie prezentat modul în care un iPhone poate deschide calea către îndeplinirea visurilor personale și profesionale. Tema eseului reprezintă o invitație de explorare a dorințelor personale și, totodată, la reflecție asupra modului în care un iPhone poate ajuta materializarea acestora.

Criteriile de selecție sunt: originalitatea și creativitatea.

Desemnarea câștigătorilor va avea loc în data de 1 mai 2020.

5.3. Vor fi desemnați 8 câștigători.

5.4. După evaluare, câștigătorii vor fi anunțați pe paginile de Facebook Tehnologia EQUAL, website-ul http://iphone.procivic.ro și pe adresele personale de e-mail.

5.5. Participarea la această Campanie implică acceptarea tuturor prevederilor prezentului Regulament de către participanți.

Art. 6. PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL CAMPANIEI

Premiile oferite și anume cele 8 telefoane iPhone provin din donații.

6.1 La primirea premiului, câştigătorul va semna procesul-verbal, o declarație de acord cu condițiile de prelucrare a datelor personale, va ataşa o copie după B.I./C.I. şi va expedia cele 3 documente prin e-mail la adresa: campanie@procivic.ro, în termen de maxim 5 zile de la primirea premiului.
6.2 Organizatorul se obligă să livreze premiul pe costul lui către Câștigător, prin curier in maxim 15 zile.

Art. 7. INFORMAREA PARTICIPANȚILOR CONFORM REGULAMENTULUI

UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (”GDPR”).

7.1. Asociația pentru Dezvoltare Urbană, în calitate de operator, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate la momentul acordării premiilor, în scopuri de evidență contabilă. Persoanele vizate sunt acele persoane care, în cadrul Campaniei reprezintă obiectul prezentului Regulament și primesc premiile acordate de către Organizator.

7.2. Prin participarea la prezenta Campanie, persoanele vizate sunt de acord ca datele lor de identitate să fie adăugate în baza de date a Organizatorului, acestea putând fi folosite exclusiv pentru activităţile de evidență contabilă a Organizatorului și cu respectarea dispoziţiilor Regulamentului UE nr. 679/2016.

7.3. Baza legală a prelucrării datelor personale ale persoanelor vizate de către asociație este atingerea interesului legitim urmărit de aceasta, respectiv de a evidenția din punct de vedere contabil acordarea premiilor în cadrul campaniei, respectându-se interesele, drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor vizate.

7.4. Vor avea acces la date oferite persoanele angajate de către asociație în departamentul de contabilitate și departamentul marketing. Datele pot fi comunicate autorităţilor publice competente, în condiţiile legii. Datele sunt stocate pe durata prevăzută de lege iar la îndeplinirea termenului de stocare acestea vor fi şterse. Datele nu sunt transferate în străinătate.

7.5 Persoană vizată are dreptul de a exercita drepturile prevăzute de Regulamentul UE nr. 679/2016 privind Protecția Generală a Datelor cu Caracter Personal, respectiv: (i) dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatea de prelucrare a datelor personale, (ii) dreptul de acces la datele prelucrate, (iii) dreptul de rectificare a datelor prelucrate și de restricționare a prelucrării datelor în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, (iv) dreptul de portabilitate a datelor, precum și (v) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, în condițiile și cu limitările prevăzute de lege.

Art. 8. ÎNCETAREA/SUSPENDAREA/MODIFICAREA CAMPANIEI

8.1. Organizatorul poate modifica oricând prezentul Regulament, inclusiv poate prelungi durata Campaniei, toate modificările producându-și efectele numai după ce au fost comunicate participanților, prin afișare pe pagina de pagina de Facebook și pe iphone.procivic.ro.

8.2. Campania poate înceta oricând, înainte de împlinirea perioadei precizate de prezentul Regulament, în baza deciziei Organizatorului, fără drept de compensare. Decizia de încetare a Campaniei va fi anunțată în prealabil pe pagina de Facebook și pe iphone.procivic.ro.

8.3. Drepturile și obligațiile născute înainte de data deciziei de încetare / suspendare / modificare a Campaniei nu vor fi afectate de această decizie.

8.4. Organizatorul nu își asumă niciun fel de răspundere pentru luarea la cunoștință de către participanți a deciziei de încetare / suspendare / modificare a Campaniei.

8.5. Orice împrejurare independentă de Organizator, imprevizibilă și insurmontabilă, intervenită după data începerii prezentei Campanii și care împiedică executarea acesteia este considerată forță majoră și exonerează de orice răspundere Organizatorul.

Art. 9. DISPOZIȚII FINALE

9.1. Participanţii la prezenta campanie acceptă să se conformeze întocmai acestui Regulament. Validarea și acordarea premiilor se va face conform prezentului Regulament.

9.2. Odată cu înregistrarea la Campanie, participantul declară în mod liber, expres şi neechivoc că nu are niciun fel de pretenții prezente şi/sau viitoare, de nicio natură, faţă de Organizator.

9.3. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care rezolvarea pe cale amiabilă a litigiilor nu va fi posibilă, acestea vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente, în circumscripția cărora se află sediul Organizatorului.